Nỗi sợ


Mình tin rằng, nỗi sợ chỉ là thứ gì đó khá mơ hồ mà chính bản thân ta tự áp đặt lên cho mình, bằng sự tưởng tượng, bằng những lý lẽ nào đó qua mắt đã từng thấy tai đã từng nghe. Chẳng hạn như ban đêm ở nhà một mình, đứng soi gương,…